Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας στην Εκπαίδευση


Μήνυμα Προέδρου ΜΟ.ΔΙ.Π. και Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας.:
Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας.

Αποστολή της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Τ.Ε.Ι. είναι ο συντονισμός και η υποστήριξη των διαδικασιών Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης των Ακαδημαϊκών Μονάδων του Ιδρύματος, βάσει των κριτηρίων / στόχων που θέτει η Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.).

Ως στόχο η ΜΟ.ΔΙ.Π. έχει το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένο Συστήματος Ποιότητας  που θα ανταποκρίνεται στις παρούσες και μελλοντικές ανάγκες του Ιδρύματος, το οποίο θα είναι ταυτόχρονα συμβατό με τις απαιτήσεις του Εθνικού Θεσμικού Πλαισίου για την αξιολόγηση των Ανώτατων και Ανώτερων Ιδρυμάτων (Ν. 3374/2005).